Przedmiot działalności:

Przedmiot działalności Spółki określony został w § 7 aktu założycielskiego spółki z o.o. – tekst jednolity z dnia 12.12.2016r.:

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody –PKD 36.00.Z
2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z
3) realizacja obiektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków –PKD.41.10.Z
4) roboty budowalne związane ze wznoszniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych –PKD 41.20.Z
5) rozbiórka i burzenie obiektów budowalnych – PKD 43.11.Z
6) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
7) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnej, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD.43.22
9) wykonywanie pozostałej instalacji budowlanej – PKD.43.29.Z
10) tynkowanie – PKD 43.31.Z
11) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
12) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian –PKD 43.33.Z
13) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
14) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
15) pozostałe specjalistyczne roboty budowalne, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
16) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
17) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z
18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek –PKD 68.10.Z
19) wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
20) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
21) zarzadzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania –PKD 70.22.Z
23) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
24) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
25) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B
26) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z
27) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
28) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z
29) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z
30) pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
31) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
32) technika – PKD 85.32.A
33) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
35) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
36) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
37) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z