POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie najwyższych standardów związanych ochroną danych osobowych stanowi jeden z priorytetów dla spółki NADM Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Poniższa Polityka prywatności jest zbiorem informacji o sposobach, celach i zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ponadto znajdują się tutaj informacje o tym jak przechowujemy Państwa dane oraz komu je udostępniamy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje i aspekty związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz Państwa praw związanych z tymi działaniami.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią Polityki Prywatności, aby mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest NADM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000182875, NIP 5581721725, REGON 09316101500000, e mail: sekretariat@nadm.pl

JAK GROMADZIMY, PRZECHOWYWUJEMY I JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

NADM Sp. z o.o. gromadzi i przechowuje Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

  1. Wizyta na stronie internetowej.

Jeżeli odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową, przy czym nie wypełniliście Państwo formularza kontaktowego, Spółka gromadzi Państwa dane osobowe, w tym dane anonimowe w postaci: adresów IP, danych dotyczących lokalizacji i czasu wizyty na stronie, danych przesyłowych, liczby odwiedzin na stronie, informacji o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach z których korzystacie Państwo przeglądając naszą stronę internetową (w szczególności identyfikatory, typy i ustawienia przeglądarki, systemy operacyjne, dane sieci komórkowej), lub innych informacji przekazywanych za pośrednictwem Państwa urządzenia podczas wizyty na naszej stronie.

Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez Spółkę w celu świadczenia usług związanych z działalnością Spółki, mianowicie w celu umożliwienia Państwu zapoznania się z treściami zamieszczonymi na stronie internetowej, w tym z aktualną ofertą, w celu umożliwienia wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego, w celu sprawdzenia aktualnego salda, za pomocą systemu e- saldo, a także w celu pobrania druków ze strony internetowej, w celu ulepszenia oferty, a także w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysłanie danych osobowych za pomocą formularza rejestracyjnego lub skrzynki mailowej

W sytuacji gdy wypełniliście Państwo zamieszczony na naszej stronie internetowej formularz rejestracyjny do systemu e-saldo lub przesłaliście Państwo zapytania ze pośrednictwem poczty elektronicznej, NADM Sp. z o. o.  będzie gromadziła Państwa dane osobowe, które podaliście Państwo dobrowolnie wypełniając formularz, i które są niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres, adres e-mail.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez NADM Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem naszej strony internetowej i formularza rejestracyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ochrona praw i dochodzenie roszczeń

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Spółki na wypadek:

  • zgłoszenia roszczeń i prowadzenia ewentualnego postępowania sądowego celem obrony przed roszczeniami lub ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • w celu rozpatrzenia składanych przez Państwo skarg, reklamacji lub innych zapytań związanych z wykonywanymi przez NADM Sp. z o. o. czynnościami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.


PAŃSTWA TRZECIE

Administrator nie zamierza przekazywać państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez NADM Sp. z o.o. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.


BEZPIECZEŃSTWO 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych NADM Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, kradzieżą oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W tym celu NADM Sp. z o.o., przechowuje dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach oraz z użyciem odpowiednich programów komputerowych. Nadto NADM Sp. z o.o. dba o to, aby dostęp do danych osobowych oraz do ich przetwarzania miały wyłącznie upoważnione i odpowiednio przeszkolone osoby, które przetwarzają je wyłącznie w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Jednak z uwagi na sposób przekazywania danych osobowych do NADM Sp. z o.o.  tj. za pośrednictwem sieci Internet (poczta elektroniczna) oraz pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia przez NADM Sp. z o.o. wszelkich stosownych działań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności zastosowania wymienionych wyżej środków bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłania do Spółki, nie jest możliwe w pełnym zakresie. Z tego względu przesyłanie danych dokonywane

przez użytkowników na naszą stronę odbywa się na ich własne ryzyko.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania od NADM Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskania dostępu do danych oraz do uzyskania informacji o:

  • celach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe;
  • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
  • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości – planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;

Informujemy ponadto, o tym, że mają Państwo prawo do żądania od NADM Sp. z o.o. sprostowania danych osobowych (które są nieprawidłowe), uzupełnienia danych osobowych (jeżeli są one niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Uprawnienia powyższe można realizować kontaktując się pisemnie z NADM Sp. z o.o. pod adresem ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło nad Notecią, jak również wysyłając maila na adres sekretariat@nadm.pl.

Dodatkowo wskazujemy, że jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru.

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że w sytuacji, gdyby Państwa dane były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w każdym czasie mają Państwo do jej wycofania składając stosowne oświadczenie wobec NADM Sp. z o. o.

W takim wypadku, po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania NADM Sp. z o. o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu, na który uprzednio wyrażona została zgoda.

Państwa danego osobowe będą w takiej sytuacji przechowywane przez NADM Sp. z o.o. wyłącznie w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub innych obowiązków prawnych, chyba że zachodzić będą inne istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub gdy przetwarzanie tych danych będzie uprawnione z innych powodów.

 

PLIKI COOKIES

Strona internetowa nie zbiera plików „cookies”.