Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start: Rządowy Program na Dopłaty do Czynszu

Program „Mieszkanie na start” to kolejne rozwiązanie, w którym osoby nie posiadające własnego mieszkania lub nie mające możliwości jego zakupu otrzymują wsparcie rządu. Przepisy wprowadzające zasady udziału gmin w programie oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie do ponoszonych przez najemcę opłat, uregulowana została w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Młodzi ludzie, stojący przed wyborem drogi życiowej, często borykają się z trudnościami związanymi z uzyskaniem własnego miejsca do mieszkania. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd wprowadził program „Mieszkanie na Start”, który ma na celu wspieranie młodych ludzi w zdobyciu niezależności mieszkaniowej. Jednym z kluczowych elementów tego programu są dopłaty do czynszu, które mają na celu uczynienie wynajmu bardziej dostępnym dla młodych dorosłych.

Cele Programu „Mieszkanie na Start”

Program „Mieszkanie na Start” został wprowadzony z myślą o wspieraniu młodych ludzi w wieku 18-35 lat, którzy z różnych powodów nie są jeszcze gotowi na zakup własnego mieszkania. Głównymi celami tego programu są:

 1. Dostępność Mieszkań: Umożliwienie młodym ludziom wynajmowanie mieszkań o akceptowalnym standardzie, nawet jeśli ich sytuacja finansowa nie jest jeszcze stabilna.
 2. Zwiększenie Niezależności: Zapewnienie młodym dorosłym możliwości samodzielnego życia i rozwijania się zawodowo, niezależnie od wsparcia rodziny.
 3. Równość Szans: Eliminowanie barier finansowych związanych z wynajmem mieszkania, aby wszyscy młodzi ludzie mieli równe szanse na wejście w dorosłe życie.

Władze miasta Nakła nad Notecią również zadecydowały o przystąpieniu do tego Programu. Obecnie o dopłaty do czynszu mogą starać się wszyscy najemcy (bez ograniczeń wiekowych) lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi 1, 3, 5, 7 w Nakle nad Notecią.

Najemcy mieszkań mogą starać się o dofinansowanie do ponoszonych wydatków najmu mieszkania. Decyzja w sprawie dopłat wprawdzie będzie obowiązywała na okres do 15 lat, jednakże każdego roku będzie odbywała się weryfikacja spełnienia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę. Niemniej jednak, aby móc skorzystać z pomocy finansowej, najemca musi spełnić określone kryteria. Ponadto, w terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca powinien złożyć  oświadczenia dotyczące  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz wysokości dochodów gospodarstwa dochodowego za poprzedni rok. Jeżeli w wyniku weryfikacji sytuacji dochodowej najemcy, nastąpi przekroczenie kryterium dochodowego – wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

Dopłaty do Czynszu jako Kluczowy Element Programu

Jednym z najważniejszych środków wsparcia, jakie oferuje program „Mieszkanie na Start”, są dopłaty do czynszu. To rozwiązanie ma na celu znaczące zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z wynajmem mieszkania. Beneficjenci programu otrzymują regularne dopłaty, które pomagają im utrzymać się na rynku wynajmu, nawet przy ograniczonych zasobach finansowych.

Kto Może Skorzystać z Programu?

Program „Mieszkanie na Start” jest skierowany do Najemców lokali mieszkalnych zlokalziowanych przy ul. Królowej Jadwigi 1, 3, 5, 7 w Nakle nad Notecią, którzy spełniają następujące kryteria:

 • posiadają umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą  w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start
 • najemca jest  osobą fizyczną
 • najemca zamieszkuje  w lokalu objętym dopłatą
 • dopłaty przysługują obywatelom Polski mieszkającym na terytorium kraju, oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski (posiadającym  kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały)
 • najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w dniu złożenia wniosku o dopłaty
 • najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • rozwiązanie umowy najmu innego mieszkania/zrzeczenie się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli najemcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • spełnienie kryterium dochodowego.

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego 
 • osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty oraz obowiązek niezwłocznego informowania o śmierci któregokolwiek z najemców.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu

 • umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą  w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start
 • najemca jest  osobą fizyczną
 • najemca zamieszkuje  w lokalu objętym dopłatą
 • dopłaty przysługują obywatelom Polski mieszkającym na terytorium kraju, oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski (posiadającym  kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały)
 • najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w dniu złożenia wniosku o dopłaty
 • najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • rozwiązanie umowy najmu innego mieszkania/zrzeczenie się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli najemcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2024 r. za 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 7155,48 zł):

 • Gospodarstwo 1-osobowe – 100% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 7155,48 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 20m
 • Gospodarstwo 2-osobowe – 140% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 10017,67 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 35m
 • Gospodarstwo 3- osobowe – 180% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 12879,86 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 50m
 • Gospodarstwo 4- osobowe – 220% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 15742,06 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 65m2

Współczynnik dochodu zwiększa się o kolejne 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, zaś powierzchnia normatywna lokalu zwiększa się o kolejne 15 m2 na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, analogicznie przy ustalaniu prawa na przykład do zasiłku rodzinnego.

Decyzje w sprawie dopłat wprawdzie będzie obowiązywała na okres do 15 lat, jednakże każdego roku będzie odbywała się weryfikacja spełnienia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę.
W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca powinien złożyć  oświadczenia dotyczące  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz wysokości dochodów gospodarstwa dochodowego za poprzedni rok. Jeżeli w wyniku weryfikacji sytuacji dochodowej najemcy, nastąpi przekroczenie kryterium dochodowego – wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

UWAGA!

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
 • osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty oraz obowiązek niezwłocznego informowania o śmierci któregokolwiek z najemców.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zobowiązany jest zawiadomić Nakielską Adminstrację Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.  w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

Jak skorzystać z dopłat do Czynszu?

Aby skorzystać z dopłat do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, zainteresowani muszą złożyć wniosek o dopłaty do czynszu w Nakielskiej Administracji DOmów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią.

Sposób wyliczenie wysokości dopłat

Wysokość dopłat wyliczana jest za pomocą poniższego wzoru:

(powierzchnia normatywna lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2, obowiązujący w dniu złożenia wniosku x współczynnik 1,8%) : 12.  

Miejsce pobierania i składania wniosków

Wnioski o przyznanie dopłaty czynszowej można pobrać w siedzibie Nakielskiej Adminstracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o., ul. Bolesława Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło nad Notecią

Wnioski są przyjmowane w siedzibie NADM Sp. z o. o. w godzinach urzędowania.

Dokumenty, które należy przedłożyć w celu ubiegania się o dopłatę czynszową:

 1. wniosek o przyznanie dopłat – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3,
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 (do pobrania),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. potwierdzenie dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Wyżej wymienione oświadczenia (pkt 1 – 8) są składane pod odpowiedzialnością karną.

Osoby ubiegające się o dopłatę czynszową powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o numerze: 39 8179 0009 0000 3014 2000 0680 tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu

Dokumenty do pobrania:

01. Wniosek o dopłaty

02. Oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa

03. Oświadczenie o wysokości dochodów

04. Oświadczenie o tytule prawnym

05. Zobowiązanie

06. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat

07. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat

08. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wobec najmcy zmarłego